BG16RFOP002-2.092

eu
Травъл Шоп България ЕООД, разработи настоящото проектно предложение “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, в съответствие с Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на дружеството, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното му функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.
Проектът се изпълнява на територията на град София, където се намират седалището и адресът на управление на компанията.
Проектът се изпълнява в периода 21.12.2020 – 21.03.2021 г. в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Разходите, заложени в бюджета в размер на 10 407.70 лв., са необходими за нормалното продължаване на работния процеса в дружеството, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и на европейско ниво. Те отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, както следва:
  • насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията;
  • насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА:
Очакваните резултати при успешното реализиране на настоящето проектно предложение се изразяват в постигане на положителен ефект от компания Травъл Шоп България ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството. В следствие на изпълнените проектни дейности предприятието успява да  да продължи дейността в условята на пандемия и да преодолее негативните ефекти, свързани с ограниченията на дейността му.